Dankzij mijn jarenlange ervaring, pragmatische werkwijze en brede netwerk ben ik als projectmanager breed inzetbaar binnen overheid, onderwijs en jeugd. Ik adviseer, verbind, werk samen, begeleid en los op!

Mijn aanpak als projectmanager kenmerkt zich door:

  • Samenwerken: Als linking-pin zorg ik er binnen een project voor dat gemaakte afspraken nageleefd worden, dat groepsleden elkaar begrijpen, verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken en dat betrokkenen weten wat er van ze verwacht wordt.
  • Verbinden: Ik verbind de betrokken partijen binnen gemeente, onderwijs en jeugdzorg en maak duidelijk welke instantie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Oplossen: Problemen zijn uitdagingen!
  • Focus: Dankzij duidelijke focus op projectdoelstellingen en resultaten richt ik de werkprocessen efficiënt in, zodat er op tijd en kosten bespaard wordt.
  • Transparantie: Ik communiceer open, duidelijk en direct: What You See Is What You Get!

“Ik voer projectmanagement op het raakvlak van overheid, onderwijs en instellingen voor jeugd (zorg).”

Mijn focus ligt op Passend Onderwijs, Jeugd en zorg, Thuiszitters, Preventie schoolverzuim, Voortijdig schoolverlaten, Educatieve agenda’s en het bestrijden van Kindermishandeling. Dit is terug te vinden in mijn projecten. Een kleine greep:

Projectmanager ‘Analyse casuïstiek Thuiszitters Ingrado’

Het uitvoeren van een analyse onder 75 swv’s over de regionale thuiszittersaanpak en casuïstiek. De uitkomsten vertalen naar een advies, welke is gedeeld via ‘Het verhaal achter de cijfers‘. De opbrengsten uit de follow-up, in de vorm van vier thema-cafés, zijn opgenomen in de publicatie ‘In gesprek over thuiszitters in de regio‘.

Projectleider Doorbraak Ingrado

Naast het afstemmen met de ministeries van OCW en VWS, de VNG en de sectorraden PO-Raad en VO-raad verantwoordelijk voor het schrijven van het Plan van Aanpak, het opstellen en bewaken van de planning, het maken en bewaken van het stappenplan voor de communicatie.

Projectleider onderwijs Beweging tegen Kindermishandeling

Werken aan de uitvoering van het werk- en activiteitenplan van de Beweging. Dit als 
 vertegenwoordiger vanuit het onderwijs voor de AVS en de sectorraden in 
 nauwe samenwerking met het ministerie OCW en het ‘Programma Geweld hoort 
 nergens thuis’ van VWS en andere partijen.

Projectleider TransformatieAgenda Jeugdhulp Groninger Gemeenten, ontwikkellijn 1: ‘alle jeugdigen krijgen kans zich positief zinvol te ontwikkelen’

Het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak en het zorgdragen voor de uitvoering van de (deel)projecten in de Provincie Groningen. Daarnaast verantwoordelijk voor het inrichten van het project en het aansturen van de project- en procesteams.

Directeur a.i.
Bureau Onderwijsconsulenten

Aansturen van het Bureau, de Onderwijs(Zorg)Consulenten en afstemmen met het bestuur SOSO. Overleg met partners, waaronder de ministeries van OCW en VWS. Verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidieaanvraag periode 2016 – 2018.

Projectleider Steunpunt Passend Onderwijs VO – VO-raad

Verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren doelstellingen van het projectplan. Aansturen van het team en afstemming met de vele partners, waaronder de ministeries van OCW en VWS, de VNG, de PO-Raad, het NJI, Ingrado en Gedragswerk.

Project: aanpak jeugdwerkloosheid
Emaus College

Het leggen van verbinding tussen de scholen voor speciaal onderwijs in de regio Stedendriehoek en de Veluwe en  afstemming met de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en het UWV.

Projectmanager Landelijke Actieweek Thuiszitters

Bedenker en coördinator van de actieweek, waarin met landelijke partners, activiteiten werden georganiseerd om tot effectieve oplossingen te komen om het thuiszitten terug te dringen, te voorkomen en ervaringen te delen.

Project: regionaal verzuimprotocol
Regio Achterhoek

Het ontwikkelen van een verzuimprotocol en de convenanten in het kader van het voorkomen voortijdig schoolverlaten. Specifieke aandacht voor participatie en het betrokkenheid van de diverse lagen binnen onderwijs, overheid en zorg.

Interim adviseur Maatschappelijk beheer & Ondersteuning / team Leerplichtzaken –
Gemeente Ede

Het leggen van contacten tussen in- en externe samenwerkingspartners in het kader van de te realiseren doelstellingen voor het team Leerplicht.

Onderwijsconsulenten

Het begeleiden van Onderwijsconsulenten (bestuur, directie, bureau en consulenten) bij een traject van negen maanden waarin gekomen is tot een toekomstvisie, herijking van de visie en missie en een communicatiebeleid. Tijdens dit traject zijn nadrukkelijk de wensen, suggesties en ideeën van de stakeholders meegenomen.

Project- en procesmanagement gemeente Delft

Samen met AO Consult de gemeente Delft via onafhankelijk scenario-onderzoek voorzien van een gedegen advies rondom Internationaal Voortgezet Onderwijs Delft. Dankzij gesprekken met stakeholders, het maken van een risico-analyse en het zorgdragen voor de uitwerking van de toekomstscenario’s voorzien wij onze opdrachtgever van een heldere analyse, die helpt bij het maken van toekomstbestendige keuzes.

“Bij mijn projecten ligt de nadruk altijd op samenwerking en het leggen van verbinding, op het realiseren van doelstellingen, gekoppeld aan afgesproken budgetten en termijnen.”

“Mijn uitgangspunt is dat jongeren op de juiste plek binnen onderwijs (en zorg en werk) terechtkomen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en bestrijden. Daarvoor is een actieve aanpak en samenwerking nodig met overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Dat betekent niet alleen adviseren, maar ook actief met overheid, organisaties en jongeren samenwerken om gestelde doelen te bereiken.”

Hermien Jacobs

Bel: 06 237 0000 4

Email: info@hermienjacobs.nl
Twitter: hermienjacobs