Dankzij mijn jarenlange ervaring, pragmatische werkwijze en brede netwerk ben ik als projectmanager breed inzetbaar binnen overheid, onderwijs en jeugd. Ik adviseer, verbind, werk samen, begeleid en los op!

Mijn aanpak als projectmanager kenmerkt zich door:

  • Samenwerken: Als linking-pin zorg ik er binnen een project voor dat gemaakte afspraken nageleefd worden, dat groepsleden elkaar begrijpen, verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken en dat betrokkenen weten wat er van ze verwacht wordt.
  • Verbinden: Ik verbind de betrokken partijen binnen gemeente, onderwijs en jeugdzorg en maak duidelijk welke instantie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Oplossen: Problemen zijn uitdagingen!
  • Focus: Dankzij duidelijke focus op projectdoelstellingen en resultaten richt ik de werkprocessen efficiënt in, zodat er op tijd en kosten bespaard wordt.

Transparantie: Ik communiceer open, duidelijk en direct: What You See Is What You Get!

“Ik voer projectmanagement op het raakvlak van overheid, onderwijs en instellingen voor jeugd (zorg).”

Mijn focus ligt op Passend Onderwijs, Jeugd en zorg, Thuiszitters, Preventie schoolverzuim, Voortijdig schoolverlaten, Educatieve agenda’s en OnderwijsZorgArrangementen. Dit is terug te vinden in mijn projecten. Een kleine greep:

Directeur a.i.
Bureau Onderwijsconsulenten

Aansturen van het Bureau, de Onderwijs(Zorg)Consulenten en afstemmen met het bestuur SOSO. Overleg met partners, waaronder de ministeries van OCW en VWS. Verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidieaanvraag periode 2016 – 2018.

Projectleider Steunpunt Passend Onderwijs VO – VO-raad

Verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren doelstellingen van het projectplan. Aansturen van het team en afstemming met de vele partners, waaronder de ministeries van OCW en VWS, de VNG, de PO-Raad, het NJI, Ingrado en Gedragswerk.

Project: aanpak jeugdwerkloosheid
Emaus College

Het leggen van verbinding tussen de scholen voor speciaal onderwijs in de regio Stedendriehoek en de Veluwe en  afstemming met de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en het UWV.

Project: transities en passend onderwijs
Trias Jeugdhulp

Het adviseren rond de transitie Jeugdzorg in relatie tot de ontwikkeling passend onderwijs. Specifiek gericht op 1000 JongerenPlan en ontwikkeling OnderwijsZorgCentrum.

Project: regionaal verzuimprotocol
Regio Achterhoek

Het ontwikkelen van een verzuimprotocol en de convenanten in het kader van het voorkomen voortijdig schoolverlaten. Specifieke aandacht voor participatie en het betrokkenheid van de diverse lagen binnen onderwijs, overheid en zorg.

Interim adviseur Maatschappelijk beheer & Ondersteuning / team Leerplichtzaken –
Gemeente Ede

Het leggen van contacten tussen in- en externe samenwerkingspartners in het kader van de te realiseren doelstellingen voor het team Leerplicht.

“Bij mijn projecten ligt de nadruk altijd op samenwerking en het leggen van verbinding, op het realiseren van doelstellingen, gekoppeld aan afgesproken budgetten en termijnen.”

“Mijn uitgangspunt is dat jongeren op de juiste plek binnen onderwijs (en zorg en werk) terechtkomen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en bestrijden. Daarvoor is een actieve aanpak en samenwerking nodig met overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Dat betekent niet alleen adviseren, maar ook actief met overheid, organisaties en jongeren samenwerken om gestelde doelen te bereiken.”

Hermien Jacobs

Bel: 06 237 0000 4

Email: info@hermienjacobs.nl
Twitter: hermienjacobs